Pil

slutevaluering

31 december 2012 - Dokumenter

Samarbejde og Partnerskab – slutevaluering

Pil

Projekt Samarbejde og Partnerskab er afsluttet

31 december 2012 - Ikke kategoriseret

Projekt Sampar er nu afsluttet . Projektet kom i mål og mere til med 7.573 virksomhedsbesøg ( målet var  7.500), 498 partnerskabsaftaler (målet var 400) og 208 uddannelsesambassadører (målet var 200).

Du kan læse mere om projektet  og dets resultater i evalueringsrapporten her på siden.

Tak for godt samarbejde og en superindsats for alle involverede aktører i projektet.

 

Projektleder

Karin Balling Olsen

 

 

 

Pil

Projektafslutning nærmer sig

8 maj 2012 - Ikke kategoriseret

Projekt Samarbejde og Partnerskab er nu inde i sin afsluttende fase og de sidste aktiviteter skal i hus. Vi er godt på vej til at nå de beskrevne mål for projektet, men skal vi komme helt i mål kræver det fortsat en indsats frem til 30.juni.

Mvh.

Karin Balling Olsen

Projektleder

 

 

 

Pil

2 mål er nu opfyldt

15 december 2011 - Ikke kategoriseret

Projektet har nu opfyldt de to af tre projektmål …!

 De tre projektmål er:

  • 200 uddannelsesambassadører
  • 400 partnerskabsaftaler
  • 7500 besøg

og status er, at projektet har fået udpgeget  208 uddannelsesambassadører og indgået 409 partnerskabsaftaler.

Projektholder og -leder vil gerne rose skolerne for den flotte indsats.

Pil

Styregruppemøde den 19. december 2011

15 december 2011 - Ikke kategoriseret

Styregruppemødet afholdes hos Aalborg Handelsskole, Langervej, 9000 Aalborg.

Dagsordenen for mødet

Pil

Fra midtvejsevaluering til slutevaluering

15 december 2011 - Aktiviteter

Det var overskriften for dagen, hvor midtvejsevaueringen blev behandlet.

Dagens program

Referat fra dagen

Pil

Case: Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S

12 november 2011 - Gode historier

Kort om Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S
Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S blev grundlagt i 1969 og er en produktionsvirksomhed med stor vægt på miljø, både eksternt (miljøgodkendelse og energiforbrug) og internt (medarbejderstab).

Efteruddannelse generelt
Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S har i flere år haft solidt fokus på efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere og har et tæt samarbejde med EUC Nordvest.

Kontakten mellem uddannelsesinstitutionen og virksomheden, drives af uddannelsesinstitutionen for at sikre et løbende fokus. Omfanget af kontakt har varieret, men den administrerende direktør fortæller, at de i perioder med mindre kontakt har haft kontakt cirka hver anden måned. Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S har fra 2006 til april 2011 haft en fast uddannelseskonsulent på EUC Nordvest, hvorefter de fik en ny på grund af medarbejderudskiftning på skolen. Virksomhedens administrerende direktør beretter, at der er opbygget en slags ‘loyalitetsfølelse’ mellem virksomheden og uddannelsesinstitutionen, og at det er vigtigt for ham, at han kender den person, han skal tale med, og at denne kender ham og virksomhedens historie.

Virksomhedens administrerende direktør udtaler, at uddannelsesinstitutionen er meget proaktiv og at det har været et godt forløb med konstruktiv dialog omkring, hvordan man kan se på efteruddannelse på alle niveauer. EUC Nordvest har fungeret som både sparringspartner for virksomheden og arrangør af kurser.
Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S’s administrerende direktør vurderer, at virksomheden ville have haft mindre fokus på efteruddannelse, hvis de ikke havde haft en nær og tæt dialog med EUC Nordvest, som kunne skubbe på processen. Uddannelsesinstitutioner er med til identificere relevante efteruddannelseskurser, som de ikke ville have opnået kendskab til, hvis de selv skulle have opsøgt alt information. Uddannelseskonsulenten har ifølge den administrerende direktør for Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S løbende fortalt om såvel standardkurser og muligheden for at tilrettelægge kurser målrette virksomheden.

Kontakten mellem virksomheden og EUC Nordvest er blevet intensiveret efter virksomheden har sat fokus på en organisationsændring i 2010. De konkrete kursustanker startede i fjerde kvartal af 2010 og blev konkretiseret i første kvartal 2011. Der er i marts 2011 gennemført et teamlederkursus i forbindelse med en nyoprette teamlederfunktion, som ifølge den administrerende direktør efterfølgende skal evalueres med henblik på at vurderer behovet for et opfølgningsforløb, eventuelt i andet halvår af 2011. Som efterfølger til dette forløb har den administrerende direktør et ønske om at sende sin ledergruppe på et lederudviklingskursus med fokus på blandt andet kultur, forandringsledelse og anerkendende kommunikation (planlagt opstart august 2011). Udover dette kursus som direkte er ønsket at virksomheden, har EUC Nordvest identificeretto øvrige kursusbehov hos virksomheden.

1) FVU læsetest – Igennem årene har uddannelseskonsulenten og den administrerende direktør løbende sat ‘spot’ på forskellige temaer, som inspiration til at holde gryden i kog.
Der er med afsæt i organisationsændringen udført en trivselsundersøgelse i første halvår af 2011. Undersøgelsen viste generelt stor medarbejdertrivsel, men som sideeffekt identificerede uddannelsesinstitutionen et behov for få lavet FVU-læsetest til de ansatte (disse er planlagt til sept./okt. 2011).

2) Samarbejde i grupper – Med afsæt i organisationsændringen har EUC Nordvest foreslået at der gennemføres et 2-dags kursus for alle medarbejdere omkring samarbejde i grupper.
EUC Nordvest er den eneste uddannelsesinstitution involveret i kursusforløbene i 2011, men Thy- Mors HF og VUC vil dog blive involveret, hvis der efter gennemførelse af FVU-læsetests identificeres behov for opkvalificering.

Projekt Samarbejde og Partnerskab
EUC Nordvest har et fast ‘kernekundekoncept’, som ifølge uddannelseskonsulenten minder om partnerskabsaftalen i projekt Samarbejde og Partnerskab med den forskel, at deres koncept primært er for større virksomheder, mens projekt Samarbejde og Partnerskab også rammer mindre virksomheder. EUC Nordvest har siden 2006 udarbejdet en plan for opkvalificering af medarbejderne hos Hanstholm Fiskemelsfabrik og ‘plejet’ virksomheden med 1-2 årlige besøg kombineret med løbende telefonisk kontakt.

Projekt Samarbejde og Partnerskab har ifølge både uddannelseskonsulenten og den administrerende direktør ikke haft en konkret indflydelse på samarbejdet eftersom der er store overlap mellem projektets idégrundlag og deres eksisterende ‘kernekoncept’. For virksomheden betyder projektet, at der skal registreres timer, mens det for uddannelsesinstitutionen betyder noget at kunne få godtgjort timer.
Herudover har projektet ifølge uddannelseskonsulenten dog generelt været medvirkende til at gøre uddannelsesinstitutionens konsulenter mere konkrete, ensartet og skarpere i deres arbejde.

Kilder: Peter Jensen, administrerende direktør, Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S og Lone Søe Bach, uddannelseskonsulent, EUC Nordvest

Pil

Case: Hjørring Kommune

11 november 2011 - Gode historier

Kort om Hjørring Kommune
Hjørring Kommune er en nordjysk kommune med knap 67.000 indbyggere (januar 2010)og ca. 1.500 ansatte inden for ældreområdet.

Efteruddannelse generelt
På ældreområdet har Hjørring Kommune løbende medarbejdere på efteruddannelse og tæt samarbejde med en række nordjyske uddannelsesinstitutioner, herunder EUC Nord, VUC Nordjylland og SOSU Nord, uafhængigt af hinanden. Der gennemføres efteruddannelse på kommune- og distriktniveau sideløbende og uafhængigt af hinanden.

Jobrotationsprojekt
Hjørring Kommune har i 2011 igangsat et stort rotationsprojekt på ældreområdet.Jobrotationstanken opstod i et samarbejde mellem Hjørring Kommune, FOA og SOSU Nord i foråret 2010. Kommunen stod på daværende tidspunkt over for at skulle reducere i antallet af dagplejere, og tanken var at de tidligere dagplejere gennem jobrotation skulle omkvalificeres til at arbejde på SOSU-området. Denne tanke blev dog forladt, da det lå klart, at dagplejerne ikke var motiverede for at arbejde inden for SOSU-området. I stedet blev det derfor besluttet at anvende jobrotation til efteruddannelse af erfarne hjælpere.
Rotationsprojektet involverer Jobcenteret, FOA, SOSU-Nord, Hjørring Kommune og VUC-Nordjylland og er efter en planlægningsproces blevet godkendt politisk. Hjørring Kommunes konsulent forventer over en 2årig periode at få 408 medarbejdere igennem jobrotationssystemet.

SOSU Nord ser jobrotation som en metode til på en økonomisk fordelagtig vis at sikre efteruddannelse af faste medarbejdere samtidig med at dagligdagen i virksomheden forstyrres
mindst muligt og der uddannes potentielt fremtidigt personale.

Kort forløbsbeskrivelse:

  • 27. april 2011: Informationsdag i samarbejde mellem Hjørring Kommune, SOSUNord,VUC Nordjylland, Jobcenteret og FOA.
  • Uge 23-37: 12 ugers uddannelsesforløb for 32 potentielle vikarer (teori , praktik og FVU (EPOS9 -AMU kursus uddannelsesbevis)). Første praktikperiode blev lagt i uge 24 for at sikre en tidlig frasortering af dem, der ikke kan håndtere sosu-verdenen i praksis. 9 EPOS – Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet
  • Uge 37: Udvælgelse af 24 vikarer, som skal indgå i jobrotation i ca. 1 år, hvorefter disse tilbydes en elevplads på sosu-hjælperuddannelsen
  • Uge 38: Første efteruddannelsesforløb (5 uger evt. suppleret med 2 ugers FVU) for hjælpere (hjemmehjælpere, sosuhjælpere, sygehjælpere, og beskæftigelsesvejlederne). Vikarer kan kun ansættes op til 52 uger, hvorfor oplæringsforløbet for vikarer gentages i 2012.

Projekt Samarbejde og Partnerskab
Rotationsprojektet i Hjørring Kommune kan ikke tilskrives Projekt Samarbejde og Partnerskab, men er et eksempel på, hvorledes man kan gennemføre et jobrotationsprojekt, som giver virksomheder mulighed for at sende faste medarbejdere på efteruddannelse uden at virksomheden oplever en bemandingsmæssig ressourcemangel i perioden. Rotationsprojektet kan være til inspiration for uddannelseskonsulenter og virksomheder på tværs af
brancher, størrelse og privat/offentlige.
Uddannelseskonsulenten hos Hjørring Kommune fortæller, at relationen til SOSU Nord har været god og uændret de sidste 4,5 år siden. Kontakten har haft fokus på de konkrete uddannelsesforløb og ikke information omkring paletten af efteruddannelsesmuligheder eller uddannelsesambassadør rollen.

Uddannelseskonsulenten fra SOSU Nord fremhæver det som positivt, at Projekt Samarbejde og Partnerskab har fokus på at løfte kompetenceniveauet i Nordjylland. Endvidere skabes der medfinansiering gennem medgået tid, hvilket er medvirkende til at skabe tid til at uddannelsesinstitutionen kan tilrette gode uddannelsesforløb. Herudover beretter uddannelseskonsulenten fra SOSO Nord, at de eksisterende samarbejdsrelationer mellem de nordjyske uddannelsesinstitutioner er blevet yderligere styrket gennem såvel projekt Samarbejde og Partnerskab som VEU-centrene. Som en positiv synergieffekt er samarbejdet mellem VUC Nordjylland of SOSU Nord blevet styrket gennem jobrotationsprojektet.

Strategien i Projekt Samarbejde og Partnerskab omkring kombinationen af forskellige uddannelsesforløb på tværs ad udbydere genspejles i jobrotationsprojektet, hvor AMU kombineres med FVU.

Kilder: Lene Nielsen, uddannelseskonsulent, Hjørring Kommune og Lisbeth Kjeldsen, uddannelseskonsulent, SOSU Nord

Pil

Styregruppemøde den 27. september 2011

11 september 2011 - Styregruppemøder

Styregruppemødet afholdes hos Thy-Mors HF og VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted.

Dagsordenen for mødet

Pil

Følgegruppemøde den 5. september 2011

8 august 2011 - Aktiviteter

Følgegruppemødet afholdes hos Gabriel A/S, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg.

Dagsordenen for mødet.